لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
11595 وارش - - - - - تا لحظه حرکت جریمه -1 درصد
پس از آن جریمه 0 درصد
11599 کاسپین - - - - - تا لحظه حرکت جریمه -1 درصد
پس از آن جریمه 0 درصد
11603 ساها - - - - - تا لحظه حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن جریمه 0 تومان
11607 قشم ایر - - - - - تا لحظه حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن جریمه 0 تومان